Kvalifkacije
Skupina b
b1
b2
Palace
Elafiti
Elafiti
Ponta žala M
Elafiti
Batahovina
X
Ponta žala M
X
Batahovina
X
X
Ponta žala M
X
Luka Čilipi
Batahovina
X
Palace
X
Elafiti
Ponta žala M
Luka Čilipi
Palace
Elafiti
Luka Čilipi
Palace
Luka Čilipi